Dokumenty

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SEKCJI

Bogatyńska Sekcja Fotograficzna BG Flash funkcjonuje przy Bibliotece Publicznej im. Polskich Noblistów w Bogatyni i nie posiada osobowości prawnej. działalność Sekcji opiera się na pracy społecznej jej członków.

CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

Celem Sekcji jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, popularyzacja wiedzy o fotografii, rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków oraz innych zainteresowanych do twórczych działań w zakresie fotografii. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze publicznej w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej. Sekcja stawia sobie za cel także wpływanie na poprawę wizerunku Miasta i Gminy Bogatynia wewnątrz i poza jej granicami poruszając między innymi tematy społecznie istotne, także poprzez działania charytatywne.

Prezentacje, promocja twórczości fotograficznej w galerii Biblioteki Miejskiej oraz w innych, podobnych ośrodkach w kraju i za granicą, organizacja warsztatów i wystaw fotograficznych, konkursów i spotkań autorskich, realizacja projektów fotograficznych. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji twórczości fotograficznej. Dokształcenie w zakresie techniki, technologii, estetyki i historii fotografii. Upowszechnianie fotografii, jej walorów artystycznych, poznawczych i kulturotwórczych. Branie czynnego udziału w upowszechnianiu fotografii jako sztuki w ramach przedsięwzięć kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami.

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkiem Sekcji BG Flash może być każda osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych – uznająca cele i zadania Sekcji. Małoletni, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą zostać członkami Sekcji i uczestniczyć w spotkaniach oraz plenerach fotograficznych, tylko w obecności prawnego opiekuna. Przyjęcie do Sekcji w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie deklaracji uczestnika. Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w Regulaminie Sekcji.

Zadeklarowani Członkowie mają prawo do a) uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach i głosowaniach, b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności sekcji, c) korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń oraz imprez Sekcji na zasadach określonych przez Zarząd.

Każdy z zadeklarowanych Członków Sekcji zobowiązuje się do dokonywania opłaty członkowskiej w wysokości 10 zł co miesiąc. Zaległość w opłacaniu składek powyżej 6 miesięcy skutkuje automatycznym skreśleniem z listy Członków BG Flash. Uiszczane składki będą wykorzystywane na cele związane z funkcjonowaniem Sekcji, w tym organizacją plenerów, sesji, wystaw fotograficznych itp..

Trzy nieusprawiedliwione nieobecności danego członka pod rząd, są podstawą do skreślenia z listy.

Członkiem honorowym sekcji BG Flash może być osoba fizyczna lub prawna, która odniosła wybitne zasługi w dziedzinie fotograficznej, działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej. Tacy członkowie są dla BG Flash głównie wsparciem merytorycznym, pełnią funkcję doradczą, a nierzadko promują sekcję BG Flash w szerszym środowisku fotograficznym. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Regulamin Plenerów fotograficznych BG Flash

Członkowie BG Flash uczestniczący w plenerach i sesjach fotograficznych organizowanych przez Sekcję, zobowiązują się do przestrzegania ustalonych zasad.

Uczestnicy pleneru zobowiązują się dostarczyć na nośnik BG Flash minimum 3 zdjęcia wykonane podczas pleneru (przygotowanych do publikacji), w terminie do 5 dni od daty pleneru, drogą mailową lub inną, w formie elektronicznej. Zdjęcia powinny być oznaczone logotypem fotografa i dostarczone w oryginalnym rozmiarze. W/w zdjęcia nie mogą być publikowane przez fotografa w żadnej przestrzeni publicznej przed dostarczeniem ich na nośnik BG Flash (nie dotyczy BG Flash – Zamknięta Grupa Dyskusyjna).

Autorzy zdjęć wyrażają zgodę na publikację zdjęć wykonanych podczas plenerów organizowanych przez BG Flash w mediach społecznościowych Sekcji oraz na stronie www.bgflash.pl, a także na prezentację zdjęć na wystawach fotograficznych.

Autorzy zdjęć wykonanych podczas plenerów organizowanych przez BG Flash, chcąc je publikować, zobowiązany jest do uzyskania zgody modelki/modela, we własnym zakresie. Podczas publikacji w/w zdjęć autor zobowiązany jest do oznaczenia BG Flash jako organizatora pleneru.

Nie zastosowanie się do powyższych zasad Regulaminu skutkuje wykluczeniem z sekcji.